بررسی تابع Stuff در Sql server

کاربرد این تابع در رابطه با دستکاری رشته می باشد ، این تابع Stuff چهار پارامتر از ورودی دریافت می کند و بر اساس آنها یک سری تغییرات را بر روی رشته ورودی اعمال خواهد کرد .
تابع Stuff یک دنباله از کاراکتر ها را...

توسطعثمان رحیمینظرات2بازدید ها 64331467 روز قبل ، چهارشنبه 20 خرداد 1394 ساعت 16:54