بررسی ()Row_number در SQL SERVER

این تابع برای هر ردیف یک عدد منحصر بفرد را بر می گرداند ، عدد انتساب داده شده به صورت ترتیبی به هر رکورد انتساب داده می شود که از یک شروع شده و به تعداد رکورد های برگردانده شده...

توسطعثمان رحیمینظرات3بازدید ها 128965 ماه قبل ، دوشنبه 18 اسفند 1393 ساعت 07:58