بررسی تابع ()NEWID در SQL Server

 ()NewID از توابع توکار SQL Server می باشد که کاربرد آن تولید مقادیر منحصر بفرد می باشد . ساختار دستور این تابع به صورت زیر می باشد :

NEWID ( )

()NEWID هیچ پارامتر ورودی ندارد . نوع  برگردانده شده توسط این تابع  نوع uniqueidentifier می باشد ...

توسطعثمان رحیمینظرات0بازدید ها 47783 ماه قبل ، سه شنبه 11 فروردین 1394 ساعت 23:29