فاصله از بیرون و درون–1# Margin And Paddin in css

در css بعضی اوقات نیاز هست تا یک المان را نسبت به المان های اطراف آن فاصله دهیم ، در css برای ایجاد فاصله مابین المان ها از margin و برای ایجاد فاصله محتوای یک المان نسبت به اطراف آن از padding  استفاده می شود ...

توسطعثمان رحیمینظرات0بازدید ها 28312 ماه قبل ، سه شنبه 29 مهر 1393 ساعت 13:17