تفاوت Stored Procedure و Function در SQL Server

Stored Procedure های اشیایی هستند که در اولین بار کامپایل شده و  فرمت آن ذخیره می شود (کد کامپایل شده) و در دفعات بعدی میتوان آن را فراخوانی کرد و این مورد خود باعث افزایش سرعت اجرای آن می شود . اما Function  ها  در هر بار فراخوانی آنها ، ابتدا کامپیل و اجرا میشوند ...

توسطعثمان رحیمینظرات0بازدید ها 246711 ماه قبل ، دوشنبه 20 بهمن 1393 ساعت 19:59