عثمان رحیمی

برنامه نویس و طراح وب .

..........................................................................................

برای ارتباط با من 

managerya@yahoo.com

 

برنامه نویسی = تفکر