CodeReviwe - بهینه سازی کدهای مرتبط با افزودن تگ به پست

 جدول های زیر را در نظر بگیرید، که جدوول NewsItem,BlogPost با جدول Tag رابطه ی چند به چند دارند .

 public class Tag:BaseEntity
{
  public string Name { get; set; }
  public virtual ICollection<Blog.BlogPost> BlogPosts { get; set; }
  public virtual ICollection<News.NewsItem> NewsItems { get; set; }

}
 public class BlogPost : BaseContent, IAuditable
  {
  public virtual ICollection<Tag> Tags { get; set; }
}


public class NewsItem : BaseContent, IAuditable
  {
  public virtual ICollection<Tag> Tags { get; set; }

  public NewsItem()
  {
    Tags = new List<Tag>();
  }
}

در ابتدا کدهایی که برای این قسمت نوشته شده بود در بخش درج خبر جدید به صورت زیر بوده است :

 public void Insert(AddNewsItemViewModel newsItemViewModel)
  {
    if (newsItemViewModel == null)
      throw new ArgumentNullException("newsItem");

    var model = Mapper.Map<NewsItem>(newsItemViewModel);

    if(newsItemViewModel.Tags.Any()) // Tags is `string[]`
    {
      var listOfActualTags = _tagService.GetTagsByName(newsItemViewModel.Tags); // return List<Tag> 
      var listOfActualTagNames = listOfActualTags.Select(x => x.Name.ToLower()).ToList();

      foreach (var tag in newsItemViewModel.Tags)
      {
        if (!listOfActualTagNames.Contains(tag.ToLowerInvariant().Trim()))
        {
          Tag tagModel = new Tag { Name=tag};
          _tagService.Insert(tagModel);
          model.Tags.Add(tagModel);
        }
      }

      model.MetaKeywords =string.Join(",",newsItemViewModel.Tags);
    }
    _uow.MarkAsAdded(model);
  }

و همچنین برای قسمت به روز رسانی خبر از کدهای زیر استفاده شده بود :

 public void Update(EditNewsItemViewModel newsItemViewModel)
  {
    if (newsItemViewModel == null)
      throw new ArgumentNullException("newsItem");
    var model = GetById(newsItemViewModel.Id);
    model = Mapper.Map(newsItemViewModel, model);
    if (model.Tags != null && model.Tags.Any())
      model.Tags.Clear();

    var listOfActualTags = _tagService.GetTagsByName(newsItemViewModel.Tags); // return List<Tag>
    var listOfActualTagNames = listOfActualTags.Select(x => x.Name.ToLower()).ToList();

    foreach (var tag in newsItemViewModel.Tags)
    {
      Tag tagModel = new Tag { Name = tag };
      if (!listOfActualTagNames.Contains(tag.ToLowerInvariant().Trim()))
      {

        _tagService.Insert(tagModel);
        model.Tags.Add(tagModel);
      }
      else
        model.Tags.Add(tagModel);
    }

    model.MetaKeywords = string.Join(",", newsItemViewModel.Tags);

    _uow.MarkAsChanged(model);
  }

مشکل اساسی که در این کدهای دیده می شود ، کدهای مرتبط با به روزرسانی و افوزدن تگ ها می باشد ، همین کدهایی که برای درج و به روز رسانی تگ ها نوشته شده است باید برای جدول BlogPost هم تکرار شود که کیفیت کار را پایین می آورد ، در ادامه سعی میکنیم این کدها را تا حدودی بهینه کنیم .برای این منظور ابتدا در یک کلاس (در اینجا TagService)  ، متدAddTagToInsert را به صورت زیر تعریف میکنیم :

public void AddTagsToList(ICollection<Tag> tagList, string[] tagNames)
{
 var listOfActualTags = GetTagsByName(tagNames);

 foreach (var tagName in tagNames)
 {
  var tag = listOfActualTags.FirstOrDefault(t => t.Name == tagName);

  if (tag == null)
  {
   tag = new Tag { Name = tagName };
   Insert(tag);
  }

  tagList.Add(tag);
 }
}

و حال کدهای مربوط به درج را به صورت زیر بازنویسی می کنیم :

public void Insert(AddNewsItemViewModel newsItemViewModel)
{
 if (newsItemViewModel == null)
  throw new ArgumentNullException("newsItem");

 var model = Mapper.Map<NewsItem>(newsItemViewModel);

 if(newsItemViewModel.Tags.Any())
 {
  _tagService.AddTagsToList(model.Tags, newsItemViewModel.Tags);

  model.MetaKeywords = string.Join(",", newsItemViewModel.Tags);
 }

 _uow.MarkAsAdded(model);
}

و همچنین برای بروز رسانی داریم :

public void Update(EditNewsItemViewModel newsItemViewModel)
{
 if (newsItemViewModel == null)
   throw new ArgumentNullException("newsItem");
 var model = GetById(newsItemViewModel.Id);
 model = Mapper.Map(newsItemViewModel, model);
 if (model.Tags != null && model.Tags.Any())
  model.Tags.Clear();

 if(newsItemViewModel.Tags.Any())
 {
  _tagService.AddTagsToList(model.Tags, newsItemViewModel.Tags);

  model.MetaKeywords = string.Join(",", newsItemViewModel.Tags);
 }

 _uow.MarkAsChanged(model);
}

یکی از کارهای اساسی و مهم در روند توسعه یک پروژه ، بازبینی کدهای نوشته شده و بهبود کیفیت آنها می باشد ، که باید به این مسئله توجه زیادی نمود .


توسط : عثمان رحیمی  4 ماه قبل ، یکشنبه 1 مرداد 1396 ساعت 00:34  0  2052

نظر شما برای ما مهم است و به ما در بهبود سایت کمک میکند.


ارسال نظر
 • نام (اختیاری ) :
 • پست الکترونیک :
 • توضیحات :

مطالب مرتبط